Web Analytics Made Easy - StatCounter

Health, Safety, Environment & Quality - Policy Statement


HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY - POLICY STATEMENT (DUTCH)

De directie onderstreept het belang van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu door een beleidsverklaring, welke hieronder is te lezen.

Beleidsverklaring

MARI Technology Holland B.V. (kort: MARI) profileert zich als een “groen” bedrijf, op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het beleid van MARI is erop gericht om kwaliteits-, arbo- en milieu-zorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft MARI het HSQE managementsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

· Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
· Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
· Wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico's voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
· Wij informeren opdrachtgevers over kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten van de te leveren pro-ducten of diensten ook rekening houdend met de CO₂ prestaties;
· Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheid en milieu risico's boven andere risico's;
· Wij onderhouden over kwaliteits-, arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
· Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
· Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
· Wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame, milieusparende oplossingen;
· Wij nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken;
· Wij zorgen ervoor dat alle gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart zijn gebracht en is vooruitstrevend in oplossingen en initiatieven m.b.t. milieuvriendelijk opereren;
· Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
· Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu begint bij ieder van ons. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij zorg voor het milieu en hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

De directie van MARI Technology Holland B.V.